Rozróżnienie pomiędzy eksportem towarów, wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WNT) i wewnątrzwspólnotową dostawą towarów na odległość (WSTO)

U podatnika w przypadku wysyłki towaru za granicę może wystąpić:

 

a) eksport towarów;

Eksport towarów jest objęty stawką 0%. Eksportem towarów jest jedynie wywóz towarów poza terytorium UE, a więc np.: do Rosji. Odmienne zasady obowiązują natomiast w przypadku wywozu do krajów UE np.: Niemiec.

 

Przykład 1

Firma A. w dniu 8 stycznia 2023 r. dokonała sprzedaży towaru dla zagranicznego podmiotu i w związku z tą dostawą dokonała wywozu towarów do:

a) Rosji – w tym przypadku wystąpi eksport towarów,

b) Niemiec – w owej sytuacji będziemy mieli do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów.

W obu przypadkach będą obowiązywały inne zasady rozliczania.

 

Dwa kolejne punkty dotyczą wywozu towarów do krajów UE.

 

b) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WNT);

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów również korzysta ze stawki 0%. W tym przypadku warunkami koniecznymi do zastosowania stawki 0% jest m.in. dokonanie dostawy na rzecz podatnika lub innego podmiotu, który zobowiązany jest do rozliczania podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także posiadanie dokumentów potwierdzających wywóz poza terytorium RP do innego kraju UE. Podatnicy muszą dokonywać weryfi­kacji statusu swoich zagranicznych kontrahentów, aby mieć pewność co do możliwości zastosowania stawki 0% w kraju wysyłki. Warto jednak pamiętać, iż w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu obowiązek rozliczenia VAT z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego dotyczy nawet osób fizycznych, niebędących podatnikami. W tym więc przypadku, sprzedawca ma prawo do zastosowania stawki zerowej nawet, jeżeli nie otrzy­ma od nabywcy numeru identyfikacyjnego VAT.

 

c) wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

Występuje ona w przypadku, gdy dostawa towarów do innego państwa UE jest realizowana na rzecz podmiotów niezobowiązanych do zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (np.: konsumentów). W omawianym przypadku zasady opodatkowania są uzależnione od faktu, czy łączna wartość wszystkich dostaw w ramach WSTO przekroczyła tzw. limitu dla WSTO. Limit ten liczony jest na podstawie łącznie całej sprzedaży w ramach WSTO do wszystkich krajów UE. Wynosi on rocznie 10.000 euro. Nie w każdym przypadku możliwe jest  jednak skorzystanie z niego.

I tak:

  • jeżeli wartość WSTO nie przekroczy limitu 10.000 euro (i podatnik może z tego limitu skorzystać) wówczas miejscem opodatkowania jest kraj wysyłki, czyli dla polskich dostawców terytorium Polski. Zastosowanie ma w tym przypadku stawka właściwa dla danego towaru na terytorium kraju, a więc np.: 23%;

 

Przykład 2

Polski podatnik – firma A. dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (WSTO) do osoby fizycznej zamieszkałej we Francji. Załóżmy, iż u danego podatnika łączna wartość sprzedaży w ramach WSTO do wszystkich krajów UE  nie przekroczyła ani w roku po­przednim, ani w roku bieżącym wspomnianego limitu 10.000 euro.
W opisanym przypadku owa transakcja będzie opodatkowana w Polsce według stawek podatku obowiązujących dla danego towaru w naszym kraju. Tak więc, w istocie czynność ta będzie opodatkowana tak samo, jak transakcje dokonywane w Polsce.

 

  • jeżeli wartość wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość przekroczyła limit 10.000 euro wówczas miejscem opodat­kowania jest kraj, w którym towary znalazły się w momencie    zakończenia lub wysyłki towarów. W tym przypadku czynność ta nie będzie pod­legała opodatkowaniu w Polsce.

 

Przykład 3

Wartość wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość przekroczyła u podatnika 10.000 euro. W tym przypadku omawiane transakcje z przykładu 2 będą podlegały opodatkowaniu we Francji według francuskiej stawki VAT. Firma A. będzie więc zobowiązana do rejestracji jako podatnik VAT we Francji lub do rozliczenia tej dostawy w ramach tzw. systemu OSS. Osobą obowiązaną do zapłaty podatku VAT jest bowiem polski dostawca. Transakcja ta nie podlega natomiast opodatkowa­niu na terytorium RP. Podatnik będzie miał jednak prawo do odliczenia VAT zapłaconego na terytorium RP.

 

Dokonując rozróżnienia pomiędzy wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT), a wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość szczególną uwagę należy więc zwrócić na status kontrahenta.

 

            Przykład 4

            Polska firma A. sprzedała towar i wysłała go z Polski do Niemiec. Załóżmy, iż nabywcą jest:

  1. niemiecka firma B. zarejestrowana w Niemczech jako podatnik VAT UE – w tym przypadku polska firma powinna rozpoznać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT),
  2. Hans Z. dokonujący zakupu na cele prywatne – polska firma powinna w tej sytuacji rozpoznać wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

 

Szerzej na temat rozróżnienia WDT i WSTO, zwłaszcza w przypadku sprzedaży dla podmiotów gospodarczych niezarejestrowanych jako podatnik VAT UE napiszemy w jednym z kolejnych wpisów na blogu

Posted in WDT