Pojęcie eksportu towarów

Przez eksport towarów, zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) – rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej przez:

  1. dostawcę lub na jego rzecz,
  2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski, lub na jego rzecz (z wyjątkami),

– jeżeli wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Warto pamiętać, iż eksportem towarów jest wywóz towaru poza granice Unii Europejskiej. Wywóz towarów do innych krajów UE, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) lub wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

Po to, aby można było mówić o eksporcie muszą być spełnione łącznie trzy warunki. Po pierwsze, wywóz musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. Ten warunek w ostatnich latach zliberalizował się jednak pod wpływem wyroków TSUE i interpretacji organów podatkowych. Napiszemy o tym, w jednym z kolejnych wpisów na blogu.

Nie jest więc eksportem w rozumieniu podatku VAT np.: nielegalne wywiezienie towaru z terytorium UE. Nie jest wystarczające również samo posiadanie przez podatnika dokumentu odprawy celnej wystawionego przez wewnętrzny urząd celny.

Po drugie, wywóz musi nastąpić poza teryto­rium Unii Europejskiej. Tym samym, aby można było mówić o eksporcie towarów nie wystarczy dokonać wywozu towarów poza granice Rzeczpo­spolitej Polskiej. Towar musi bowiem zostać wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej.

Po trzecie, musi nastąpić dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych
z terytorium kraju poza terytorium UE. Pojęcie dostawy towarów należy rozumieć, zgodnie z art. 7 ustawy, a więc obejmuje ono:

– odpłatną dostawę towarów,

– czynności zrównane z odpłatną dostawą towarów (np.: przekazanie na cele osobiste podatnika).

Wywóz dokonany na podstawie innej podstawy prawnej np.: umowy użyczenia lub będący wyłącznie czynnością faktyczną (np.: przesunięcie towaru w ramach majątku podatnika) nie jest eksportem w rozumieniu ustawy.

W przypadku określenia, czy dany wywóz jest eksportem nie ma znaczenia pochodzenie towaru, tzn. czy jest on wyprodukowany w Polsce, czy też w innym kraju.

W przypadku odpowiedniego udokumentowania eksportu zastosowanie ma 0 % stawka VAT. Zasady i warunki jej stosowania opiszemy w kolejnych wpisach na blogu.