Zasady ustalania miejsca opodatkowania dostawy towarów przy sprzedaży towarów do krajów UE

W przypadku wysyłki towarów poza granicę RP istotne znaczenie mają zasady ustalania miejsca opodatkowania dostawy towarów. Ich znaczenie dla klasyfikacji czynności przedstawimy na przykładzie.

 

Przykład 1 – Dostawa towarów

Załóżmy, iż w styczniu 2023 r. polska firma A. zarejestrowana jako podatnik VAT UE dokonała następujących dostaw towarów (we wszystkich przypadkach towar będzie przewożony z magazynu w Polsce do magazynu odbiorcy poza terytorium naszego kraju):

1) dostawy towarów bez montażu dla firmy niemieckiej będącej podatnikiem VAT-UE (podatnika obowiązanego do rozliczania nabycia wewnątrzwspólnotowego);

W tym przypadku po stronie firmy polskiej nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa. Jeżeli będą więc spełnione inne przewidzia­ne przepisami warunki (m.in. posiadanie dokumentów potwierdza­jących ów wywóz) firma polska będzie mogła zastosować stawkę 0%. Po stronie firmy niemieckiej nastąpi natomiast nabycie wewnątrzwspólnotowe towaru.

2) dostawy towarów bez montażu do podmiotu niezobowiązanego do rozliczenia nabycia wewnątrzwspólnotowego (np.: konsumenta):

a) dostawy dokonano na terytorium Niemiec, wartość sprzeda­ży dokonywanej w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) przekro­czyła limit 10.000 euro lub w danej sytuacji podatnik nie może z tego limitu skorzystać;
W tej sytuacji miejscem opodatkowania owej czynności jest terytorium Niemiec. Osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest generalnie sprzedawca. A więc powinien on zarejestrować się jako podatnik VAT na terytorium Niemiec i tam rozliczyć VAT z tytułu tej sprzedaży. Ewentualnie może on uniknąć rejestracji na terenie Niemiec rozliczając WSTO w ramach tzw. systemu OSS. Nie wykazuje się natomiast VAT należnego z tego tytułu na terytorium RP. W składanej jednak w Polsce deklaracji VAT polski podatnik będzie mógł odliczyć VAT naliczony od zaku­pów dokonanych na terytorium naszego kraju i związanych z ową transakcją.

b) dostawy dokonano na terytorium Francji, wartość sprzeda­ży dokonywanej w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) nie prze­kroczyła w danym roku, ani w roku poprzednim tzw. limitu WSTO i podatnik może z tego limitu skorzystać,

W tej sytuacji miejscem opodatkowania owej czynności jest terytorium RP. Podatnik powinien wykazać więc w deklaracji obrót ze stawką właściwą np.: 23%. Nabywca nie opodatkowuje w swoim kraju owego nabycia towarów.

3) dostawy towarów z montażem dla firmy niemieckiej;

W tym przypadku miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towar jest montowany, a więc terytorium Niemiec. Firma polska powinna więc zarejestrować się na terytorium Niemiec i rozliczyć tam VAT. Limit sprzedaży wysyłkowej nie ma w tym przypadku zastosowania.

4) dostawy towarów bez montażu poza granice UE.

W tym przypadku miejscem opodatkowania jest miejsce, w któ­rym znajduje się towar w momencie dostawy, a więc terytorium RP. Przy spełnieniu odpowiednich warunków (m.in. posiadanie SAD), czynność ta, jako eksport towarów, jest opodatkowana stawką 0%.

Warto również pamiętać, iż nieco inne zasady przewidziane są w przypadku dostawy wyrobów akcyzowych.

 

Przykład 2

Firma A. z poprzedniego przykładu dokonała sprzedaży wysył­kowej
na terytorium Austrii wyrobów akcyzowych (np.: wyrobów tytoniowych).
W tym przypadku bez względu na to, czy przekroczono limit sprzedaży wysyłkowej, czy też nie dostawa owa podlega opodatkowaniu w kraju przeznaczenia.

 

Odmienne zasady dotyczą również dostawy nowych środków transportu.

Posted in WDT