Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – pojęcie

Pojęcie wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oznacza wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności opodatkowanych, na terytorium innego państwa członkowskiego.

Z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów będziemy mieli do czynienia, gdy nabywca towarów będzie:

  • podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium innego państwa człon­kowskiego,
  • osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium innego państwa członkowskiego,
  • podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającą w takim charakterze na terytorium innego państwa członkowskiego, niewymienioną w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawiesze­nia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą,
  • podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Ponadto wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów wystąpi, jeżeli dokonującym do­stawy jest podatnik VAT, u którego sprzedaż nie korzystała ze zwolnienia z VAT,
o którym mowa w art 113 ust. 1 i 9 ustawy VAT (a więc ze względu na nieprzekroczenie sprzedaży w wysokości 200.000 PLN w skali roku).

Posted in WDT