Definicja nowego środka transportu

Podatnik, który nabędzie lub sprzeda do innego kraju UE jakikolwiek pojazd lądowy, wodny lub powietrzny powinien sprawdzić definicję nowych środków trans-portu. Należy pamiętać, iż definicja ta obejmuje również takie pojazdy jak np.: wózki inwalidzkie i motocykle [zob. art. 38 rozporządzenia 282/2011].

Nowym środkiem transportu, zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy są przeznaczone do transportu osób lub towarów:

  1. pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centy-
    metrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów, jeżeli przeje­chały nie więcej niż 6 000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy;

 

Przykład

Samochód 4-letni mający 3.000 km przebiegu, zgodnie z powyż­szą definicją będzie nowym środkiem transportu. Natomiast samo­chód 7-mie-sięczny, mający 7.000 km przebiegu będzie uważany za „stary” środek transportu.

 

Za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień,
w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

  1. pojazdy wodne o dłu­gości większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1;

Za moment dopuszczenia do użytku pojazdu wodnego uznaje się dzień, w któ­rym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w któ­rym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

  1. statki powietrzne o maksymalnej masie startowej większej niż 1 550 kilogramów, jeżeli były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopusz­czenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków powietrznych, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy.

 

Za moment dopuszczenia do użytku statku powietrznego uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

 

Posted in WDT