Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

Zasadniczo, aby doszło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zarów­no sprzedawca, jak i nabywca muszą być podatnikami VAT UE. Wyjątek wprowadzono jednak w przypadku nowych środków transportu. I tak, w owej sytuacji bez względu na status nabywcy i dostawcy (a więc czy są to osoby prawne, czy też fizyczne, a także czy są to podatnicy VAT, czy też nie), jeżeli w związku z dokonaną dostawą dojdzie do wywozu nowego środka transportu z terytorium Polski na terytorium innego kraju UE wówczas zawsze wystąpi wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Osoby fizyczne, które dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu powinny sporządzić deklarację VAT-11. Deklarację ową składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamiesz­kania. Należy ją złożyć, zgodnie z art. 99 ust. 11 ustawy w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obo­wiązek podatkowy.

Obowiązek podatkowy powstaje natomiast, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy,
z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy.

 

Przykład

Jan Nowak sprzedał w dniu 28 maja 2023 r. nowy środek transportu. Fakturę wystawił dnia 2 czerwca 2023 r. Obowiązek podatkowy powstał więc dnia 2 czerwca 2023 r. Jan Kowalski powinien złożyć deklarację VAT-11 najpóźniej w dniu 31 lipca 2023 r.

 

Osoba dokonująca wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powinna wy­stawić fakturę. Co do zasady, fakturę wystawiają tylko zarejestro­wani podatnicy VAT czynni. W omawianym jednak przypadku fakturę musi wystawić również osoba fizyczna, która normalnie nie rozlicza się z podat­ku od towarów i usług. Każdy bowiem podmiot dokonujący dostawy nowych środków transportu, zgodnie z art. 16 ustawy staje się podatnikiem podatku VAT dla celów wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środ-ków transportu, nawet, gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy.

Posted in WDT