Warunki INCOTERMS a obowiązek podatkowy w eksporcie towarów

Analiza interpretacji organów podatkowych wskazuje, iż przy określeniu momentu powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów istotne mogą być zastosowane w przypadku danej dostawy warunki INCOTERMS. Poniżej w tabeli zaprezentowano najważniejsze informacje na temat poszczególnych reguł INCOTERMS, moment, który organy podatkowe przyjmują jako datę dokonania dostawy oraz przykładowe interpretacje indywidualne w tym zakresie.

Grupa C

Sprzedawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie transportu (ponosi jego koszty), a także za odprawę eksportową. Przeniesienie ryzyka na nabywcę ma miejsce w momencie nadania towaru.

CFR

 


Sprzedawca pokrywa koszty transportu do portu docelowego, a dostawa zostaje zrealizowana w momencie załadunku towaru na statek (w tym też momencie ryzyko za towar jest przekazane kupującemu i od tego momentu sprzedawca nie ma obowiązku ponoszenia kosztów ubezpieczenia).

 

Moment dokonania dostawy na gruncie VAT w dostawie krajowej i eksporcie towarów – przekroczenie linii burty statku


CIF

 

Dostawa towaru następuje w tym samym momencie co w przypadku reguły CFR.

Sprzedający odpowiedzialny jest za opłacenia i zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz kupującego (minimalny poziom ubezpieczenia zgodnie z klauzulą C instytutu dotyczących ładunku).

W porcie przybycia sprzedawca musi przedstawić trzy dokumenty: fakturę, polisę ubezpieczeniową i list przewozowy.

 

Moment dokonania dostawy na gruncie VAT w dostawie krajowej i eksporcie towarów – przekroczenie linii burty statku


CPT

 

Sprzedawca opłaca transport do uzgodnionego miejsca, jednak ryzyko przechodzi na kupującego w momencie przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi. Sprzedający nie gwarantuje zatem, że towary dotrą na miejsce, będą w dobrym stanie i w podanej ilości.

 

Moment dokonania dostawy na gruncie VAT w dostawie krajowej i eksporcie towarów – załadowanie towaru na środek transportu


CIP

 

Reguła podobna do CPT, z wyjątkiem tego, że sprzedający obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka utraty lub uszkodzenia towarów przez kupującego, od punktu dostawy do co najmniej punktu przeznaczenia.

 

Moment dokonania dostawy na gruncie VAT w dostawie krajowej i eksporcie towarów – załadowanie towaru na środek transportu


Interpretacje:

·        Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 maja 2014 r., nr ILPP4/443-65/14-4/BA

,,W przypadku dostawy na warunkach INCOTERMS 2010 CFR, w celu określenia momentu powstania obowiązku podatkowego Wnioskodawca powinien przyjąć, że datą dokonania dostawy jest moment wydania towaru armatorowi, tj. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru armatorowi w przypadku dostawy krajowej i eksportu towarów. Natomiast w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez Spółkę, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy – zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy.’’

 

·         Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 sierpnia 2017 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.312.2017.1.MC

,,(…) w przypadku dostawy na warunkach INCOTERMS 2010 CIF sprzedający ponosi wszelkie ryzyko do chwili umieszczenia towaru na pokładzie statku w porcie załadunku, a kupujący ponosi wszelkie ryzyko od chwili umieszczenia towaru na pokładzie statku w porcie załadunku.’’

 

(…) datą dokonania dostawy a tym samym powstania obowiązku podatkowego jest moment wydania towaru armatorowi. Jednocześnie wskazać należy, że ustawa o podatku od towarów i usług nie reguluje kwestii związanych z prowadzeniem dokumentacji, na podstawie której należy ustalać moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu eksportu towarów. Wnioskodawca winien dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego przyjąć datę dokonania dostawy towarów tj. datę wydania towaru armatorowi. Kwestia zaś dokumentów, z których data ta będzie wynikać znajduje się poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług.’’

 

·      Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 maja 2014 r., nr ILPP4/443-65/14-4/BA

,,W przypadku dostawy na warunkach INCOTERMS 2010 CPT, w celu określenia momentu powstania obowiązku podatkowego Wnioskodawca powinien przyjąć, że datą dokonania dostawy jest moment wydania towaru przewoźnikowi, tj. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru przewoźnikowi w przypadku dostawy krajowej i eksportu towarów. Natomiast w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez Spółkę, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy – zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy.’’

 

,,Transport towarów następuje z magazynu Wnioskodawcy. Transport wykonywany jest przez podmioty zewnętrzne, firmy kurierskie i transportowe. Wnioskodawca wydaje towar przewoźnikowi w swoim magazynie znajdującym się na terytorium Polski. Następnie towar dostarczany jest przez przewoźnika do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu złożonym w Wnioskodawca. W realizowanych transakcjach stosowana jest reguła INCOTERMS 2010 – CIP (przewóz i ubezpieczenie opłacone do określonego miejsca przeznaczenia).

(…) w sytuacji, gdy płatność następuje po dostawie (w przeciwnym bowiem przypadku mielibyśmy do czynienia z przedpłatą/zaliczką podlegającą opodatkowaniu na zasadach art. 19a ust. 8 ustawy) obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 19a ust. 1 ww. ustawy, powstaje w momencie dokonania dostawy, tj. w momencie przekazania towaru przewoźnikowi (podmioty zewnętrzne, firmy kurierskie i transportowe).’’

Grupa D

Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie towaru w określone miejsce lub do portu przeznaczenia.

DAP

 


Sprzedawca dostarcza towar do uzgodnionego miejsca w określonym czasie i ponosi całe ryzyko związane z przetransportowaniem towaru.

Obowiązek rozładunku leży po stronie kupującego.

 

Moment dokonania dostawy na gruncie VAT w dostawie krajowej i eksporcie towarów – dostarczenie towaru do określonego miejsca


DPU

 

Sprzedawca dostarcza towar do uzgodnionego miejsca  i ponosi wszelki koszty i ryzyko do momentu wyładowania towarów i przekazania ich kupującemu. Kupujący jest natomiast odpowiedzialny za wszystkie koszty i ryzyko po rozładunku.

To jedyna reguła wymagająca wyładowania towaru w miejscu dostawy.

 

Moment dokonania dostawy na gruncie VAT w dostawie krajowej i eksporcie towarów – w momencie udostępnienia towaru finalnemu nabywcy we wskazanym przez niego miejscu


DDP

 

Sprzedawca ponosi wszystkie koszty i całe ryzyko związane z dostawą towarów – DDP to maksymalne zobowiązania nakładane na sprzedającego i minimalne na kupującego.

 

Moment dokonania dostawy na gruncie VAT w dostawie krajowej i eksporcie towarów – dostarczenie towaru do wskazanego miejsca i zgłoszenie gotowości do rozładunku


Interpretacje:

·         Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 stycznia 2021 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.657.2020.2.SM

,,W umowach zawartych między Wnioskodawcą, a nabywcami towarów nie będzie postanowień dotyczących momentu dokonania dostawy (tj. przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel). Umowy będą jedynie określały warunki dostawy INCOTERMS DAP lub DDP.

(…) przy dostawach krajowych i eksporcie towarów, w sytuacji gdy towar jest wysyłany z magazynów Wnioskodawcy do nabywcy za pośrednictwem firmy przewozowej/kurierskie, i jednocześnie Zainteresowany nie otrzymuje zaliczek oraz przedpłat (w przeciwnym bowiem przypadku mielibyśmy do czynienia z przedpłatą/zaliczką podlegającą opodatkowaniu na zasadach art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług), to obowiązek podatkowy – zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy – powstaje w momencie dokonania dostawy, tj. w momencie przekazania towaru firmom przewozowym/kurierskim.’’

 

·         Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 stycznia 2022 r., znak 0111-KDIB3-3.4012.581.2021.2.MAZ

Jak podał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka planuje dokonywanie eksportu towarów na warunkach Incoterms DAP – towar dostarczany jest wówczas do miejsca przeznaczenia wskazanego przez kupującego. Oznacza to, że przeniesienie na kupującego z kraju trzeciego prawa do rozporządzania towarami jak właściciel będzie następowało w miejscu wskazanym przez kupującego.”

 

·         Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 marca 2021 r., znak 0112-KDIL1-3.4012.488.2020.2.MR

„Zgodnie z warunkami DDP (Delivered Duty Paid – dostarczone, cło opłacone) Spółka ponosić będzie wszelkie ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru do momentu jego dostawy. Bierze również odpowiedzialność za opłatę ceł i obowiązujących podatków. Natomiast ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego dokładnie od momentu dostarczenia towarów w ustalone miejsce.

W związku z opisanymi wyżej zasadami dokonywania przez Wnioskodawcę transakcji eksportu towarów należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie dokonanie dostawy towaru nastąpi z chwilą dostarczenia towarów do miejsca przeznaczenia.

Grupa E

Sprzedawca ma obowiązek udostępnić towar do dyspozycji nabywcy we wskazanym przez sprzedawcę punkcie wydania. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny ani za odprawę celno-eksportową, jak również nie ponosi ryzyka i kosztów załadunku.

EXW

 


Dostawa następuje z chwilą udostępnienia towaru do dyspozycji kupującemu w lokalu sprzedawcy lub w innym miejscu znajdującym się pod jurysdykcją sprzedawcy lub w tej samej unii celnej. W momencie przekazania towaru z uzgodnionego miejsca, kupujący staje się właścicielem towaru – ponosi odpowiedzialność i dalsze koszty.

To najkorzystniejszy wariant Incoterms dla sprzedawcy.

 

Moment dokonania dostawy na gruncie VAT w dostawie krajowej i eksporcie towarów – odebranie towaru przez kupującego z magazynu


Interpretacje:

 

·         Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.40.2020.3.JS

„Zgodnie z przyjętymi warunkami dostawy Ex-Works, dostawa uznawana jest za dokonaną z chwilą pozostawienia towarów w uzgodnionym miejscu do dyspozycji nabywcy, który nabył prawo do rozporządzania nimi jak właściciel. Bez znaczenia dla powstałego w tym momencie obowiązku podatkowego pozostaje okoliczność, że fizyczne przemieszczenie i rozładunek maszyn na terytorium kraju nastąpił w pewnym odstępstwie czasowym (rozładunek pierwszej maszyny nastąpił 31 października 2019 r., a drugiej maszyny 3 grudnia 2019 r.) po wystawieniu tej faktury.”

Grupa F

Po stronie sprzedawcy leży obowiązek odprawy celno-eksportowej, natomiast nie ponosi on kosztów transportu ani ubezpieczenia.

FCA

 


Sprzedawca jest odpowiedzialny za dostarczenie towarów do wyznaczonego miejsca i załadowania na transport kupującego (przewoźnika).

Dostarczenie towaru odbywa się na dwa sposoby:

– gdy oznaczone miejsce jest terenem sprzedającego – towary są dostarczone, jeżeli są załadowane na środki transportu zorganizowane przez kupującego,

– gdy oznaczone miejsce jest innym miejscem – towary uważa się za dostarczone po załadowani na środki transportu sprzedającego, jeśli dotarły do tego innego wyznaczonego miejsca i są gotowe do wyładunku z tych środków transportu sprzedającego oraz są w dyspozycji przewoźnika lub innej osoby wyznaczonej przez kupującego.

 

Moment dokonania dostawy na gruncie VAT w dostawie krajowej i teksporcie towarów – załadowanie towaru na środek transportu


FAS

 

Sprzedawca dostarcza towar w podanym porcie załadunku do burty statku (np. na nabrzeże bądź barkę) wskazanego przez kupującego. Kupujący od tego momentu bierze na siebie całą odpowiedzialność za wszystkie koszty i ryzyko.

 

Moment dokonania dostawy na gruncie VAT w dostawie krajowej i eksporcie towarów – podstawienie towaru pod statek


FOB

Free On Board (dostarczony na statek)

 

Sprzedawca dostarcza towar na pokład wyznaczonego przez kupującego statku w podanym porcie załadunku. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru zostaje przeniesione ze sprzedającego na kupującego w momencie przekroczenia burty statku przez towar.

 

Moment dokonania dostawy na gruncie VAT w dostawie krajowej i eksporcie towarów – przekroczenie linii burty (nie dopiero po dotknięciu pokładu)


Interpretacje:

·      Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 października 2015 r., nr IPPP3/4512-633/15-3/KT

„(…) dostawa pomiędzy Polskim Dostawcą a Spółką zostanie zrealizowana na warunkach Incoterms FCA (Polska). Oznacza to, że wszelka odpowiedzialność za towar (ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru) zostanie przeniesiona na Spółkę już w chwili przekazania towaru przez Polskiego Dostawcę Spółce (lub Przewoźnikowi działającemu na rzecz Spółki). W konsekwencji przedmiotową dostawę – pomiędzy Polskim Dostawcą a Spółką – należy uznać za wykonaną już w momencie załadunku towaru przez Spółkę lub Przewoźnika w oznaczonym miejscu na terytorium Polski”.