Terytorium Unii Europejskiej

Podatek VAT jest podatkiem terytorialnym. W związku z tym ustawodaw­ca precyzyjnie określa, co należy rozumieć przez pojęcie terytorium kraju (jest to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), terytorium Unii Europejskiej, teryto­rium państwa członkowskiego (jest to terytorium państwa wchodzącego w skład terytorium Unii Europejskiej) i terytorium państwa trzeciego (czyli terytorium nie wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej). Na szczególną uwagę zasługuje przy tym definicja terytorium Unii Europejskiej. Pod tym pojęciem rozumie się terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej, z tym że do celów ustawy VAT:

 1. Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francu­skiej, suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się jako terytorium Republiki Cypru,
 2. następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako wyłączo­ne z terytorium Unii Europejskiej:
  • wyspa Helgoland, terytorium Buesingen – z Republiki Federalnej Nie­miec,
  • Ceuta, Melilla, Wyspy Kanaryjskie – z Królestwa Hiszpanii,
  • Livigno, Campione d’Italia, włoska część jeziora Lugano – z Republiki Włoskiej,
  • Francuskie terytoria, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tzw. departamenty zamorskie Republiki Francuskiej) – z Republiki Francu­skiej,
  • Góra Athos – z Republiki Greckiej,
  • Wyspy Alandzkie – z Republiki Finlandii.

 

Szczególny status ma Irlandia Północna. Traktuje się ją jako terytorium Unii Europejskiej w zakresie określonym w Protokole w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej do umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.  W efekcie Irlandia Północna w VAT dla celów:

 • dostaw towarowych – jest traktowana jako terytorium Unii Europejskiej,

Dostawa towarów do przedsiębiorcy z Irlandii Północnej nadal więc będzie traktowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, a nie jako eksport towarów.

 • celów usług – jako tzw. kraj trzeci (spoza UE).

Oznacza to m.in. iż świadczone dla podmiotów z Irlandii Północnej nie powinny być wykazywane w informacji podsumowującej (inaczej niż w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do wspomnianego kraju). Nie ma też zastosowania do usług świadczonych dla konsumentów z Irlandii Północnej tzw. system OSS.

 

Jeżeli chodzi o terytoria wyłączone z zakresu obowiązywania podatku VAT, to należy pamiętać, iż:

 1. wyspa Helgoland, terytorium Buesingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d’Ita-lia, włoska część jeziora Lugano są obszarami należącymi do Unii Europejskiej znajdującymi się jednak poza jej granicami celnymi, do których zastosowania nie mają również przepisy Dyrektywy Rady UE 2006/112/WE,
 2. Wyspy Kanaryjskie, departamenty zamorskie Republiki Francuskiej, Góra Athos, Wyspy Alandzkie – obszary te należą do obszaru celnego Unii Europejskiej, jednak nie mają zastosowania do nich przepisy Dyrektywy Rady UE 2006/112/WE.